Fundacja Instytut Białowieski

STATUT FUNDACJI INSTYTUT BIAŁOWIESKI

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja Instytut Białowieski, zwana w dalszej części statutu ..Fundacją'', ustanowiona została w roku 2016 aktem notarialnym sporządzonym w Białymstoku w Kancelarii Notarialnej Joanna Nieścierowicz, ul. Sienkiewicza 49/206, 15-002 Białystok;
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu, a jej działalność nastawiona jest wyłącznie na rzecz urzeczywistniania celów dobroczynnych, naukowych i edukacyjnych.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto Białystok;
2. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony;
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej  granicami;
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne;
5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji;
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego;
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;
8. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii;
9. Fundacja może ustanowić odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Wyróżnienie może ustanowić Zarząd Fundacji;
10. Do prowadzenia prac Fundacja może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II: CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§3
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalność wspomagająca: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
21. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22. Działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
25. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
26. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28. Promocja i organizacja wolontariatu;
29. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
31. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§4
Działalność Fundacja realizuje poprzez:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności, edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz monitoringu;
2. Organizowanie kampanii informacyjno - edukacyjnych;
3. Przygotowanie raportów, analiz, ekspertyz, dokumentacji, programów i innych tego typu materiałów;
4. Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): wykładów,  konferencji, szkoleń, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
5. Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): wystaw, festynów, koncertów, festiwali,  imprez, konkursów, itp.;
6 Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): obozów, rajdów i wyjazdów turystycznych, itp;
7. Upowszechnianie, publikowanie i wydawanie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw w zakresie objętym celami Fundacji;
8. Utworzenie i prowadzenie schroniska młodzieżowego;
9. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi);
10. Gromadzenie pamiątek, eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących realizacji celów statutowych;
11.  Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, w tym pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych;
12. Działania propagujące język Esperanto jako twór do szerzenia miłości, przyjaźni, nadziei i tolerancji; a także jako najlepszego środka do promocji miasta Białystok oraz rozwoju aktywnej turystyki;
13. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego paragrafie 3;
14. Prowadzenie fachowego doradztwa;
15. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego;
16. Kształtowanie nowego wizerunku otoczenia w oparciu o zasady rozwoju społecznego, gospodarczego, ekorozwoju, ekologii i ochrony środowiska, wzajemnych relacji;
17. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, w tym opcjonalne popieranie ich inicjatyw.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK FUNDACJI
§5
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który się składają wkłady przekazane przez fundatora;
2. Fundator oświadcza, iż przeznacza na rzecz Fundacji kwotę 1000,00 PLN (tysiąc złotych) w gotówce;
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych;
4. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§6
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
l. Majątku własnego Fundacji;
2. Darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3. Przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
4. Praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
5. Wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji organizowanych przez fundację lub na jej rzecz;
6. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
7. Zaciągania pożyczek;
8. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

§7
l. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w §6 przeznaczane są na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej;
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą;
3. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§8
Fundacja nie ma prawa:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE FUNDACJI

§9
1. Władzami Fundacji są :
a) Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany "Zarządem";
2. Kadencja wszystkich władz Fundacji trwa 25 lat;
3. Przy Fundacji i jej organach mogą być powoływane wyspecjalizowane zespoły doradcze;
4. Fundator ustala pierwszy skład Zarządu.

§10
1. Zarząd składa się z dwóch członków;
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, któremu przysługuje tytuł Dyrektora Fundacji;
3. W skład Zarządu wchodzi także Wiceprezes Zarządu, któremu przysługuje tytuł Wicedyrektora Fundacji;
4. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie;
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym statucie lub przepisach prawa;
6.Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:
a) sprawowanie zarządzania majątkiem,
b) organizacja i zarządzanie pracą biura Fundacji,
c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników biura Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
d) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników i informacje dodatkowe) zgodnie z ustawą o rachunkowości,
e) zmiana statutu Fundacji;
7. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważnieni są członkowie Zarządu jednoosobowo, bądź osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu na piśmie;
8. Członkowie Zarządu jednoosobowo mogą ustanowić i odwołać pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie;
9. Fundator ustala pierwszy oraz każdy kolejny skład Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V: LIKWIDACJA FUNDACJI
§11
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku;
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd;
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) realizującej podobny cel do określonego w paragrafie 3.

Sprawozdanie z działalności Fundacja Instytut Białowieski za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017 

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji

Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok
Telefon 791 242 245
Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 2016-09-15
KRS 0000637028
NIP 9662106251
REGON 365404513
Zarząd Fundacji:
Rafał Marcin Kosno - Prezes
Marcin Adam Wróbel - Wiceprezes
konto: BGŻ BNP PARIBAS numer rachunku 22160014621837082120000001

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalność wspomagająca: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
21. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
23. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
24. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
25. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
26. Promocja i organizacja wolontariatu;
27. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
28. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
29. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność Fundacja realizuje poprzez:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności, edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz monitoringu;
2. Organizowanie kampanii informacyjno - edukacyjnych;
3. Przygotowanie raportów, analiz, ekspertyz, dokumentacji, programów i innych tego typu materiałów;
4. Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): wykładów,  konferencji, szkoleń, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
5. Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): wystaw, festynów, koncertów, festiwali,  imprez, konkursów, itp.;
6 Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): obozów, rajdów i wyjazdów turystycznych, itp;
7. Upowszechnianie, publikowanie i wydawanie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw w zakresie objętym celami Fundacji;
8. Utworzenie i prowadzenie schroniska młodzieżowego;
9. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi);
10. Gromadzenie pamiątek, eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących realizacji celów statutowych;
11.  Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, w tym pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych;
12. Działania propagujące język Esperanto jako twór do szerzenia miłości, przyjaźni, nadziei i tolerancji; a także jako najlepszego środka do promocji miasta Białystok oraz rozwoju aktywnej turystyki;
13. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego paragrafie 3;
14. Prowadzenie fachowego doradztwa;
15. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego;
16. Kształtowanie nowego wizerunku otoczenia w oparciu o zasady rozwoju społecznego, gospodarczego, ekorozwoju, ekologii i ochrony środowiska, wzajemnych relacji;
17. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, w tym opcjonalne popieranie ich inicjatyw.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Fundacja Instytut Białowieski, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie Przeciw Złej Reklamie, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, zostały założone przez członków m.in. Federacji Zielonych www.FederacjaZielonych.pl i m.in. organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku i projektów kolejowych) do organizacji np. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl

Wcześniejsze osiągnięcia to m.in. sieć dróg rowerowych w Białymstoku i okolicach www.FederacjaZielonych.pl, przekształcenie fragmentu ulicy w centrum Białegostoku w deptak, tereny zielone i sztuczne wyspy dla ptaków przy centrum handlowym Galeria Biała w Białymstoku www.atrium-biala.pl, czystsze powietrze w Białymstoku dzięki spalaniu biomasy w Elektrociepłowni Białystok, zapobieganie wypadkom ze zwierzętami na drogach, promocja zdrowego odżywania, lokalny portal informacyjny www.i.bialystok.pl, nagrania z koncertów w Białymstoku www.koncerty.bialystok.pl nagrania z Rady Miasta Białystok www.RadaMiastaBialystok.pl

Organizacja liczy od 15 do ok. 200 członków zwyczajnych i wspierających, zatrudnia osoby do prowadzenia konkretnych projektów, dysponuje budżetem ok. 100 000 zł rocznie, zapleczem (biuro, telefon, sprzęt komputerowy ze skanerem, drukarką, dostępem do internetu, bazą danych, biblioteką, 2 samochodami: osobowym i dostawczym)

Portal www.i.bialystok.pl chce stworzyć grupę interaktywnych użytkowników poprzez np. wspólną organizację imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, forum dyskusyjne, by łączyć ludzi poprzez wzajemną pomoc, kontakty, spędzanie czasu.

www.i.bialystok.pl informacyjne strony internetowe dotyczące Białegostoku i okolic, których wyróżnikiem jest unikalna i wysokiej jakości zawartość merytoryczna w postaci materiałów filmowych z lokalnych wydarzeń jak np. posiedzenia Rady Miasta Białegostoku www.RadaMiasta.Bialystok.pl, filmy z koncertów i lokalnych wydarzeń kulturalnych www.koncerty.bialystok.pl itp.

Dotychczas istniejące strony internetowe np. www.bialystokonline.pl www.bstok.pl www.dziendobry.bialystok.pl www.poranny.pl www.wspolczesna.pl www.bialystok.wyborcza.pl www.bialystok.naszemiasto.pl www.bia24.pl nie wykorzystują największych zalet internetu - publikacji filmów, muzyki, zawierając przeważnie tylko informacje tekstowe i fotografie.

Naszym celem jest np. rewitalizacja i ożywienie życia społeczno - kulturalnego miasta. Np. naszą inicjatywą jest utworzenie deptaka w centrum miasta na skutek petycji z podpisami mieszkańców oraz sieci dróg rowerowych www.FederacjaZielonych.pl aktualnie proponujemy utworzenie kolei miejskiej i darmowej linii autobusowej.

www.BialostockaKolejMiejska.bo.pl Projekt kolei miejskiej i aglomeracyjnej, bez którego Białystok nie będzie metropolią, tylko dużą wsią, zgłaszany do budżetu obywatelskiego, rewitalizacji. Może działać od jutra, mamy już tory, tabor, podczas eksperymentu skorzystało z niej 1500 osób

www.DarmowaKomunikacja.bo.pl Projekt pierwszej darmowej linii autobusowej w Białymstoku Dworzec PKP/PKP - centrum miasta: ZUS, KRUS, Urząd Marszałkowski, Miejski, Wojewódzki, Sąd Okręgowy, Apelacyjny, NFZ zgłaszany do budżetu obywatelskiego, rewitalizacji wzorowany na np. Kielcach

Od 2006 roku nieprzerwanie organizujemy Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku. Odważnie przerwaliśmy krótką pauzę grania Orkiestry w naszym mieście. Przez 7 lat grania dla WOŚP w samym Białymstoku zebraliśmy dla dzieciaków ponad 1 000 000 PLN. Pokazaliśmy też, że Podlaskie nie jest “Polską B”. Wejścia obfitujące w rozmaite atrakcje i smaczki regionalne zagościły w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

Innymi działaniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą były akcje takie jak “Białystok Rysuje” czy organizacja klubowych koncertów - m.in. Acid Drinkers. Współorganizowaliśmy też takie imprezy jak Uroczysko w Supraślu czy Kuglarski Zlot Juwenaliowy w Białymstoku.

Mieszamy także w absurdach życia codziennego - szczególnie tych związanych z koleją. To po naszych protestach przywrócono ostatnie połączenie z Białegostoku do Warszawy ok. godziny 20-tej. Z wyśmienitym skutkiem storpedowaliśmy także próbę likwidacji wszystkich pociągów osobowych na trasie Białystok-Ełk. Na chwilę obecną walczymy z idiotycznym pomysłem obowiązkowej płatnej miejscówki w pociągach klasy ekonomicznej – TLK.

Kolej to nie tylko walka z absurdem – to także organizacja specjalnych przejazdów po zapomnianych liniach. Takie imprezy na torach organizowaliśmy jadąc nowoczesnym szynobusem do Łomży, Walił oraz Cisówki. Przed pierwszą z tych imprez nasi członkowie pomimo silnego mrozu uczestniczyli w wycince roślinności która opanowała torowisko. Warto nadmienić, iż cały dochód z przejazdów jest przeznaczany na konto WOŚP w ramach realizacji kolejnych Finałów. Goście z całej Polski, a nawet przybysze z zagranicy w ten sposób wsparli szpitalne oddziały dziecięce kwotą ok. 30 000 zł.

Kolejny aspekt naszej działalności to inicjatywy związane z turystyką. Organizujemy wiele najdziwniejszych wyjazdów poczynając od zwiedzania magicznej opuszczonej stacji kolejowej w Zubkach Białostockich po egzotyczne wyprawy na Półwysep Apeniński czy do Odessy. Turystycznie uczestniczymy także w akcjach wolontariatu m.in. w Magurskim Parku Narodowym czy podczas imprez kolejowych takich jak Gala Parowozów w Jaworzynie Śląskiej. Doskonałym przykładem organizacji akcji związanych z podróżami jest także nowatorska inicjatywa pt. “Pokaż świat niewidomym” polegająca na aktywizowaniu osób niewidomych i niedowidzących poprzez uczestnictwo w zwiedzaniu najpiękniejszych zakątków Polski i świata. To jeden z wielu ciekawych pomysłów którego realizację będziemy kontynuować w najbliższych latach naszej działalności.

Nie jesteśmy przysłowiowym “psem ogrodnika”. Chętnie użyczamy swojej formy prawnej dla pełnych zapału organizatorów jakichkolwiek przejawów aktywności w naszym regionie. Realizujemy także praktyki studenckie w zakresie realizacji celów statutowych

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU zostało założone w 1996 r. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, drogami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem.

Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji, jak również współpracuje z mediami. Bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.bstok.fora.pl oraz rozsyłane są do zainteresowanych e - mailem.

Prowadzi również "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH” (tel. kom. PLAY 791 242 245, tel. stacjonarny 85 66 11 434) który udziela informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób.

Prowadzi działalność edukacyjno - informacyjną za pomocą internetu, wypowiedzi na forach dyskusyjnych i własnych stron internetowych, które odwiedziło ok. 100 tys. osób.


STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w swojej działalności jako pozarządowa organizacja społeczna i obywatelska jest niezależna od rządu i samorządów, religii, światopoglądów oraz grup lobbystycznych.

OPIS DZIAŁANOŚCI Z POPRZEDNICH LAT:
Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r podejmuję różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności związane z aktywnością obywatelską, ekologią.
Do największych sukcesów możemy zaliczyć m.in.:
Projekt utworzenia sieci dróg rowerowych (w tym jedna z pierwszych w Polsce droga rowerowa o charakterze komunikacyjnym a nie tylko rekreacyjnym na Al. Piłsudskiego w Białymstoku) w Białymstoku oraz deptaka - strefy pieszej (kampania m.in. zbierania ponad 500 podpisów mieszkańców ul. Lipowej i Rynek Kościuszki w Białymstoku) - "Centrum miasta Zielonych Płuc Polski". wytyczenie ścieżek rowerowych w centrum Białegostoku oraz promocja strefy pieszo-rowerowej. Projekt przewiduje również zorganizowanie 4 imprez ekologicznych, lobbying oraz przygotowanie materiałów do publikacji. m.in. środki PHARE Dialog Społeczny ok. 40 000 zł

Jedna z największych w Polsce instalacia do spalania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, dzięki czemu lokalni rolnicy będą mieli pracę, a emisje uważa się za zerowe (rośliny energetyczne rosnąc pochłaniają więcej CO2 i pyłu niż powstaje podczas ich spalania.

Jedyna galeria handlowa z hipermarketem w północno - wschodniej Polsce nie przypominająca tylko blaszaka, ale połączona z projektem terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych, stawami ze sztucznymi wyspami będącymi schronieniem dla np. ptactwa, wzdłuż rzeki Białej (od której nazwy pochodzi nazwa: Białystok - dawniej "biały" oznaczał "czysty" a "stok - potok", w ekologicznym budynku oszczędzającym światło i wodę - galeria Biała www.atrium-biala.pl

“Zielony telefon Federacji Zielonych w Białymstoku” porady, interwencje, informacje związane z ochroną środowiska, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób. m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób

“Wilcze Oczy” na wniosek stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zamontowała na odcinkach dróg krajowych, na których wydarzały się wypadki z udziałem dzikich zwierząt specjalne elementy odblaskowe na przydrożnych słupkach, które w świetle reflektorów nadjeżdżających pojazdów odstraszają zwierzęta (tzw: “wilcze oczy”). Po przejechaniu samochodu zwierzęta mogą bezpiecznie przekroczyć drogę. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne - zanotowano prawie 100% brak wypadków z dzikimi zwierzętami, tańsze i nie tworzy sztucznych barier jak np. ogrodzenia i przejścia dla zwierząt.

Od ok. 15 lat współpracuję m.in. z Urzędem Miasta w Białymstoku, począwszy od programów związanych z drogami, rowerowymi, zielenią, utworzeniem deptaka, segregacja odpadów, promocja komunikacji zbiorowej, współpracą międzynarodową (np. z holenderskim miastem Eindhoven - miastem partnerskim Białegostoku), wnioskami dotyczącymi Akcentu ZOO, terenów zielonych, toalet publicznych, zagospodarowania rzek, zbiorników wodnych, sieci energetycznych (np. koncepcja doziemnej linii 110 kV wzdłuż rzeki Białej - ochrona krajobrazu), cieplnych, kanalizacji deszczowej (np. podczyszczanie wód opadowych z dróg przez separatory) itp. itd. Dzięki współpracy Urząd Miasta w Białymstoku ma szansę uniknąć szeregu kompromitujących błędów ujawnionych m.in. przez mnie jak np. wydanie ok. 100 decyzji środowiskowych z naruszeniem prawa (w tym np. hipermarketów, kampusu uniwersytetu), nielegalne wycinki drzew, brak segregacji odpadów, plany lokalizacji spalarni odpadów wbrew prawu na terenie miasta, budowa, remonty i modernizacje dróg bez wykonywania dróg rowerowych, brak "zielonej fali", brak proekologicznego i ekonomiczniejszego napędu gazem CNG miejskich autobusów (na wzór innych miast) itp., itd.
Jesteśmy także autorami szeregu działań we współpracy z podmiotami gospodarczymi jak np. wdrożenie stosowania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, projekty lokalizacji i zagospodarowania terenów zielonych (np. sztuczne wyspy dla ptactwa) wokół Galerii Biała w Białymstoku.

W 2009 I 2010 r zainicjowaliśmy społeczną akcję protestu przeciwko planom budowy rakotwórczej spalarni odpadów w Białymstoku zamiast ich segregacji i recyklingu wymaganego przez UE, oznaczającej 600% podwyżki i zatrucie ujęcia wody pitnej dla miasta

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r. pomaga (do tej pory głównie bezpłatnie w miarę skromnych środków z np. 1% podatku lub dobrowolnych wpłat od prywatnych darczyńców i wolontariatu) osobom poszkodowanym przez np. bezprawne decyzje. Tematyka udzielanych porad dotyczyła np. braku wymaganego prawem powiadomienia opinii społecznej o inwestycjach szkodliwych dla środowiska (obwieszczeń, konsultacji dla np. hipermarketów, stacji paliw, masztów telefonii komórkowych, obór, chlewni, lokalizacji regionalnego lotniska, wysypiska śmieci, spalarni, dróg, wywłaszczeń, wycinki drzew, braku dostępu do informacji, nadmiernego hałasu, dzikich wysypisk śmieci) w wyniku czego np. zwracający się o pomoc do Stowarzyszenia obywatele zostali bezprawnie pozbawieni udziału w postępowaniu. Stowarzyszenie w latach 1996 - 2008 uczestniczyło w około 100 tego typu postępowaniach i sprawach pomagając poszkodowanym. Posiadamy więc wiedzę by z indywidualnych spraw i rozwiązywania konkretnych przypadków modelowych wysnuć szersze wnioski służące projektowi modelowych zmian prawa oraz zasad funkcjonowania administracji, kontroli społecznej i monitoringu przejrzystości działań administracji, brak uznaniowości, upolitycznienia oraz dostęp do informacji.

Większość z nich związana jest z pomocą lokalnym inicjatywom społecznym w szczególności dotyczy to pomocy prawnej związanej z przeciwdziałaniem inicjatywom szkodliwym dla lokalnej społeczności, związanej z działaniami polityków, biznesu, nieznajomością prawa jak protesty przeciwko stacjom telefonii komórkowej, nieprawidłowościom w funkcjonowaniu administracji, gospodarki odpadami, hałasem, zanieczyszczeniami związanymi m.in. z projektami budowy dróg, lotniska regionalnego itp., jak również wspieraniem pozytywnych propozycji jak np. utworzenie strefy pieszej w mieście, rozwój eko turystyki, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionu, inicjatywy prozdrowotne jak. np. promocja wegetarianizmu.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Brak

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

Przychody: wpłaty w wysokości 2000 zł od osób prywatnych
Koszty: 3000 zł
Wynik finansowy: strata 1000 zł
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych 3000 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 zł
c) działalność gospodarczą 0 zł Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
d) pozostałe koszty 0 zł

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 0/brak osób zatrudnionych/nie dotyczy
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 0/brak osób zatrudnionych/nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - 0/brak osób zatrudnionych/nie dotyczy Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 0/brak osób zatrudnionych/nie dotyczy
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - 0/brak/nie dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 100 zł konto: BGŻ BNP PARIBAS numer rachunku 22160014621837082120000001
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - 0/brak/nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - 0/brak/nie dotyczy
j) nabytych pozostałych środkach trwałych - 0/brak/nie dotyczy
i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych - 0/brak/nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności - 0/brak/nie dotyczy

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych 0/brak/nie dotyczy, CIT-8 30.03.2018 r. I Urząd Skarbowy w Białymstoku, ul. Świętojańska 13, 15-950 Białystok

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.RAFAŁ KOSNO


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz