czwartek, 23 czerwca 2016

STATUT
FUNDACJI INSTYTUT BIAŁOWIESKI

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja Instytut Białowieski, zwana w dalszej części statutu ..Fundacją'', ustanowiona została w roku 2016 aktem notarialnym sporządzonym w Białymstoku w Kancelarii Notarialnej Joanna Nieścierowicz, ul. Sienkiewicza 49/206, 15-002 Białystok;
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu, a jej działalność nastawiona jest wyłącznie na rzecz urzeczywistniania celów dobroczynnych, naukowych i edukacyjnych.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto Białystok;
2. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony;
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej  granicami;
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne;
5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji;
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego;
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;
8. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii;
9. Fundacja może ustanowić odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Wyróżnienie może ustanowić Zarząd Fundacji;
10. Do prowadzenia prac Fundacja może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II: CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§3
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalność wspomagająca: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
21. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22. Działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
25. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
26. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28. Promocja i organizacja wolontariatu;
29. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
31. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§4
Działalność Fundacja realizuje poprzez:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności, edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz monitoringu;
2. Organizowanie kampanii informacyjno - edukacyjnych;
3. Przygotowanie raportów, analiz, ekspertyz, dokumentacji, programów i innych tego typu materiałów;
4. Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): wykładów,  konferencji, szkoleń, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
5. Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): wystaw, festynów, koncertów, festiwali,  imprez, konkursów, itp.;
6 Organizowanie (w tym także współuczestnictwo): obozów, rajdów i wyjazdów turystycznych, itp;
7. Upowszechnianie, publikowanie i wydawanie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw w zakresie objętym celami Fundacji;
8. Utworzenie i prowadzenie schroniska młodzieżowego;
9. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi);
10. Gromadzenie pamiątek, eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących realizacji celów statutowych;
11.  Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, w tym pomoc niezmotoryzowanym ofiarom wypadków drogowych;
12. Działania propagujące język Esperanto jako twór do szerzenia miłości, przyjaźni, nadziei i tolerancji; a także jako najlepszego środka do promocji miasta Białystok oraz rozwoju aktywnej turystyki;
13. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celu, określonego paragrafie 3;
14. Prowadzenie fachowego doradztwa;
15. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego;
16. Kształtowanie nowego wizerunku otoczenia w oparciu o zasady rozwoju społecznego, gospodarczego, ekorozwoju, ekologii i ochrony środowiska, wzajemnych relacji;
17. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, w tym opcjonalne popieranie ich inicjatyw.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK FUNDACJI
§5
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który się składają wkłady przekazane przez fundatora;
2. Fundator oświadcza, iż przeznacza na rzecz Fundacji kwotę 1000,00 PLN (tysiąc złotych) w gotówce;
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych;
4. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§6
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
l. Majątku własnego Fundacji;
2. Darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3. Przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
4. Praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
5. Wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji organizowanych przez fundację lub na jej rzecz;
6. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
7. Zaciągania pożyczek;
8. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

§7
l. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w §6 przeznaczane są na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej;
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą;
3. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§8
Fundacja nie ma prawa:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE FUNDACJI

§9
1. Władzami Fundacji są :
a) Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany "Zarządem";
2. Kadencja wszystkich władz Fundacji trwa 25 lat;
3. Przy Fundacji i jej organach mogą być powoływane wyspecjalizowane zespoły doradcze;
4. Fundator ustala pierwszy skład Zarządu.

§10
1. Zarząd składa się z dwóch członków;
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, któremu przysługuje tytuł Dyrektora Fundacji;
3. W skład Zarządu wchodzi także Wiceprezes Zarządu, któremu przysługuje tytuł Wicedyrektora Fundacji;
4. Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie;
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym statucie lub przepisach prawa;
6.Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:
a) sprawowanie zarządzania majątkiem,
b) organizacja i zarządzanie pracą biura Fundacji,
c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników biura Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
d) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników i informacje dodatkowe) zgodnie z ustawą o rachunkowości,
e) zmiana statutu Fundacji;
7. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważnieni są członkowie Zarządu jednoosobowo, bądź osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu na piśmie;
8. Członkowie Zarządu jednoosobowo mogą ustanowić i odwołać pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie;
9. Fundator ustala pierwszy oraz każdy kolejny skład Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V: LIKWIDACJA FUNDACJI
§11
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku;
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd;
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) realizującej podobny cel do określonego w paragrafie 3.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz